Return to start page

 <ПОВЕРНУТИСЬ ДО УКРАЇНСЬКИХ СТОРІНОК>  <ВЕРНУТЬСЯ К РУССКИМ СТРАНИЦАМ>

гугл

Зразок статуту спілки пасічників.


 
 
1.Загальні положення

      1.1. Громадська організація “Товариство бджолярів “[назва товариства]” (надалі Товариство) є громадською організацією, що об’єднує на добровільних засадах  громадян України на основі єдності інтересів для реалізації мети та завдань передбачених цим Статутом.
      1.2. Товариство має місцевий статус та поширює свою діяльність на територію міста Києва [вкажіть свій регіон].
      1.3. У своїй діяльності Товариство керується Конституцією України, Законом України “Про об’єднання громадян”, чинним законодавством та цим Статутом.
      1.4. Товариство є юридичною особою з моменту його державної реєстрації, має відокремлене майно, самостійний баланс, банківські рахунки, печатку і штампи зі своїм найменуванням, а також атрибутику і бланки, власну символіку зразки яких затверджуються Правлінням Товариства і реєструються відповідно до чинного законодавства.
      1.5. Товариство може від свого імені укладати договори і угоди, як в Україні так і за її межами. Повна назва Товариства: “Товариство бджолярів “[назва товариства]”.
      1.6. Товариство відповідає по своїх зобов’язаннях власним майном та фінансовими коштами, що їй належать. Держава та її органи і установи не несуть відповідальності за зобов’язаннями Товариства, так як і Товариство не відповідає за зобов’язання держави, її органів та установ. Товариство не відповідає за зобов’язаннями своїх членів так само, як і   його члени не відповідають за зобов’язаннями Товариства.
     1.7. Товариство створено без обмеження терміну дії.
     1.8. Юридична адреса Товариства: _____________. 

2. Мета, завдання та форма діяльності Товариства

        2.1. Основною метою Товариства є задоволення та захист інтересів своїх членів шляхом сприяння  розвитку бджолярства, обміну знаннями, досвідом пасічницької діяльності та ефективного використання продуктів бджільництва.
         2.2. Основними завданнями Товариства бджолярів є: 
    - об’єднання бджолярів для сприяння організованому і ефективному веденню бджільництва та спрямованому запиленню бджолами ентомофільних сільськогосподарських культур і дикорослої флори;
     - сприяння організації раціонального використання природних, матеріальних і трудових ресурсів при виробництві продукції бджільництва;
     - сприяння поліпшенню породності бджіл, розширенню посівів і насаджень медоносів;
          -  сприяння впровадженню в любительське бджільництво досягнень науки та передового       досвіду в цій галузі;
          - сприяння розвитку матеріально – технічної бази бджільництва;
          - сприяння органам ветеринарної служби в боротьбі з захворюванням і шкідниками бджіл та захист їх від отруєнь пестицидами і гербіцидами;
           - участь у проведенні науково – практичної роботи серед бджолярів – любителів для сприяння збільшенню обсягів виробництва й продажу населенню України продукції бджільництва.
        2.3. Товариство відповідно до покладених на нього завдань :
- сприяє вивченню й узагальненню передових методів ведення бджільництва та поширює їх серед бджолярів – любителів;
- бере участь в  організації лекцій, семінарів, бесід і консультацій з питань бджільництва, учбово-медичних кабінетів та виставок;
- сприяє виготовленню пасічницького інвентарю та інших виробів для потреб бджільництва, виведенню плідних бджолиних маток, виробництву пакетів бджіл, а також купівлі, будівництву або оренді об’єктів виробничого та культурно – побутового призначення для потреб Товариства;
- надає допомогу членам Товариства з питань транспорту для перевезення пасік;
- сприяє у забезпеченні племінними бджолиними матками і пакетами бджіл, пасічницьким інвентарем та іншими матеріалами, необхідними для ведення бджільництва, а також у збуті виробленої продукції бджільництва;
- засновує в установленому порядку засоби масової інформації через які систематично висвітлює питання бджільництва та діяльність Товариства ;
- сприяє розведенню бджіл у підсобних господарствах підприємств, установ і організацій, у школах, школах-інтернатах та інших учбових закладах, дитячих будинках, садівницьких (виноградарських) товариствах.

3. Члени товариства, їх права і обов’язки

               3.1. У Товаристві є два види членства: індивідуальне і колективне.
 Індивідуальними членами Товариства можуть бути громадяни України, які досягли 14 років і бажають займатися бджільництвом.
Колективними членами Товариства можуть бути колективи підприємств, установ, організацій усіх форм власності, в т. ч. громадські організації, які займаються бджільництвом.

       3.2. Прийом громадян у члени Товариства проводиться Правлінням на підставі письмової заяви бажаючого вступити до Товариства та затверджується рішенням загальних зборів Товариства
     Прийом у колективні члени Товариства проводиться за рішенням підприємства, організації, установи, які виявили бажання вступити до Товариства.
      3.3. Члени Товариства мають право: 
- брати участь у зборах і нарадах Товариства, вносити в будь-який орган Товариства пропозиції з питань його роботи;
- обирати і бути обраним до керівних та контрольних органів Товариства;
- вносити питання на розгляд органів управління Товариством;
- користуватися виділеними Товариством медоносними угіддями при суворому додержанні встановлених ветеринарно – санітарних правил;
- користуватися правом у придбанні через спеціалізовані магазини „Бджільництво” бджолиних сімей, пакетів бджіл, бджолиних маток, пасічницького інвентарю, препаратів для профілактики та боротьби з захворюваннями бджіл та інших матеріалів для ведення бджільництва і реалізації продукції пасік;
- одержувати від Товариства допомогу та консультації з питань бджільництва;
- брати участь у виставках, конкурсах та інших масових заходах, які проводяться Товариством;
- отримувати від органів управління Товариством інформацію про їх діяльність і користуватися захистом з боку Товариства своїх інтересів, передбачених цим статутом;
- вийти зі складу Товариства;
               3.4. Члени Товариства зобов’язані:
- додержуватись вимог Статуту, виконувати рішення Загальних зборів та інших керівних органів Товариства;
-  брати активну участь в роботі Товариства, виконувати договірні зобов’язання;
- залучати до Товариства нових членів;
- дбайливо ставитись до майна Товариства;
- брати участь у заходах, які проводить Товариство;
- суворо дотримуватись зоотехнічних та ветеринарно – санітарних правил;
- своєчасно сплачувати членські внески.
      3.5. Колективні члени Товариства здійснюють свої права через довірених представників, кількість яких встановлюється Правлінням Товариства.

      3.6. За активну участь у роботі Товариства, досягнуті успіхи у розвитку бджільництва до його членів можуть застосовуватися такі заохочення
- нагородження грамотою, дипломом Товариства;
- присвоєння звання „ Почесний член Товариства бджолярів”
      3.7. За порушення Статуту до членів Товариства можуть застосовуватися такі заходи громадського впливу: 
      зауваження, догана, виключення з членів Товариства.
Рішення про виключення з членів Товариства приймається загальними зборами організації за поданням Правління.

4. Структура, органи керівництва і контролю Товариства

Центральні органи
      4.1. Органами управління Товариства є: Загальні збори членів Товариства або їх представників, Правління, Ревізійна комісія Товариства.
      4.2. Вищим керівним органом Товариства є: Загальні збори членів (надалі Збори) які скликаються Правлінням Товариства один раз на квартал за виключенням літнього періоду.
Головним завданням Зборів є забезпечення досягнення мети та завдань діяльності Товариства.
      Позачергові Збори можуть скликатися з ініціативи Правління, Ревізійної комісії Товариства, або на вимогу не менш як однієї третини його членів.

4.3. Виключною компетенцією Зборів є:
- затвердження Статуту Товариства, внесення до нього змін і доповнень;
- обрання з числа членів Товариства терміном на три роки Правління чисельністю п’ять чоловік та ревізійної комісії в кількості трьох осіб;
- заслуховування і затвердження звітів Правління і Ревізійної комісії;
- визначення основних та довгострокових напрямків діяльності Товариства;
- реалізація права власності на кошти та майно Товариства
- вирішення питання щодо припинення  діяльності Товариства;

      4.4.Колегіальними органами управління діяльністю Товариства у період між Зборами є Правління Товариства і Ревізійна комісія. У роботі Правління з правом дорадчого голосу бере участь Голова Ревізійної комісії.

Правління Товариства:
- організовує виконання  рішень Зборів та вимог Статуту Товариства; 
- розглядає і затверджує перспективні та поточні плани роботи, кошториси витрат, бухгалтерські звіти Товариства;
- скликає Збори Товариства і готує до нього звіти та інші матеріали;
- проводить усю роботу відповідно до затвердженого плану;
- при необхідності утворює дирекцію Товариства, затверджує її штат, посадові оклади, порядок матеріального заохочення її співробітників, призначає на посаду та звільняє з посади керуючого справами і головного бухгалтера;
- розглядає і затверджує річний звіт дирекції Товариства та річний бухгалтерський звіт;
- затверджує кошторис Товариства;
- приймає рішення про створення госпрозрахункових підприємств, установ, організацій, затверджує положення про них;
- розпоряджається коштами та майном Товариства в межах установлених законодавством і цим Статутом, укладає договори, відкриває рахунки в установах банків;
- представляє інтереси Товариства на всіх підприємствах, в установах та організаціях, видає довіреності;
- організовує роботи, що до  проведення в установленому порядку нарад, виставок, екскурсій та інших заходів пов’язаних з діяльністю Товариства;
- затверджує єдині зразки атрибутики  Товариства, членського квитка і нагрудного значка для його членів а також печатки, штампів та бланків Товариства;
- вирішує інші питання, що стосується діяльності Товариства, окрім тих, що віднесені до виключної компетенції Зборів та Ревізійної комісії
- затверджує умови застосування заохочень до членів Товариства, встановлює розмір матеріальної допомоги членам товариства та порядок її надання;
- розглядає питання, внесені членами Товариства.
        4.5 Засідання Правління  проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал. Рішення Правління оформлюються письмово, підписуються Головою і секретарем Товариства та скріплюється печаткою. Роботою Правління керує Голова Товариства.
               4.6   Голова Товариства, а в його відсутність перший заступник:
           -   організовує роботу Правління;
           -   вносить питання на розгляд Правління та головує на його засіданнях;
-   здійснює оперативне управління коштами та майном Товариства;
    від імені Товариства без довіреності одноособово підписує угоди і договори та інші офіційні документи Товариства;
-   забезпечує виконання поточних і перспективних планів Товариства;
- виконує інші функції, що витікають з цього Статуту та чинного законодавства.

         4.7 Контрольним органом Товариства є Ревізійна комісія. Строк повноважень членів Ревізійної комісії визначається загальними зборами членів Товариства. Членами Ревізійної комісії не можуть бути члени Правління та штатні працівники Товариства.

Ревізійна комісія:
-  обирає із свого складу голову, заступника голови і секретаря комісії;
- щорічно проводить ревізії статутної (господарської) діяльності Товариства, перевіряє додержання кошторисної дисципліни, встановленого порядку обліку та звітності;
- здійснює перевірки дотримання членами та керівними органами Товариства положень Статуту;
- перевіряє виконання рішень Зборів та інших керівних органів Товариства;
- виносить на обговорення відповідних органів Товариства наслідки ревізій та пропозиції по усуненню виявлених недоліків.
         4.8 Рішення Загальних зборів Товариства, засідання Правління, Ревізійної комісії вважаються дійсними при наявності більш як половини членів цих органів.
       Рішення приймаються простою більшістю голосів.
       Вибори всіх керівних і контрольних органів Товариства проводяться відкритим голосуванням.

5. Майно та кошти Товариства.

        5.1   З метою виконання статутних завдань, Товариство має право здійснювати господарську та іншу комерційну діяльність шляхом  створення нею госпрозрахункових установ і організацій, засновання підприємств.
   Товариство має право власності на кошти та інше майно, передане йому засновниками (членами) або державою в установленому порядку, набуте за рахунок вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами , підприємствами, установами чи організаціями, а також на майно придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах не заборонених законом.
        5.2   Внески до Товариства можуть здійснюватися грошима, матеріальними цінностями, нерухомим майном, обладнанням, роботами та послугами в установленому чинним законодавством порядку.
               5.3 Грошові внески  Товариства складаються з:
- вступних і щорічних членських внесків;
- інших надходжень( в т.ч. благодійних внесків).
Розмір вступних членських внесків для колективних членів Товариства в кожному окремому випадку визначається Правлінням Товариства.

    Члени Товариства , які без поважних причин протягом поточного року не сплатили  членські внески, вважаються вибулими і можуть бути знову прийняті в члени Товариства на загальних умовах.
     Членам Товариства, які вибули або виключені з нього вступні і членські внески не повертаються
               5.4 Організація може мати у власності будинки, споруди, майно виробничого, культурно-просвітницького та оздоровчого призначення, грошові кошти, цінні папери та інше майно, необхідне для матеріального забезпечення статутної діяльності Товариства.
   У власності Товариства можуть бути також підприємства, створені або придбані за рахунок коштів Товариства.
               5.5   Товариство є власником майна, що йому належить; здійснює відповідно до чинного законодавства володіння, користування та розпорядження майном, що знаходиться в його власності, згідно з цілями своєї статутної діяльності і призначенням майна. 
               5.6.   Товариство самостійно встановлює розмір та форму використання коштів, надання матеріальної або благодійної допомоги. Структуру та кошторис використання коштів розробляє і затверджує Правління Товариства.
               5.7   Витрати, що пов’язані з діяльністю Товариства та утримання штатних працівників, здійснюється за рахунок коштів Товариства. Майно та кошти Товариства використовуються на виконання мети та завдань Товариства.

6. Облік і звітність Товариства.

              6.1. Товариство веде оперативний і бухгалтерський облік та статистичну звітність у порядку, встановленому  чинним законодавством України.
              6.2.   Товариство надає звітність про свою діяльність органам державного управління, податкової адміністрації та іншим державним органам згідно з чинним законодавством.
              6.3. Товариство проводить ревізію своєї статутної (господарської) діяльності не менш, як раз на рік, а позачергові ревізії за рішеннями Правління Товариства, або загальних зборів членів Товариства.
               6.4   Товариство також може залучати для проведення ревізії своєї діяльності незалежних аудиторів.

7. Міжнародні зв’язки.

   Товариство відповідно до своїх статутних завдань може заснувати або вступати в міжнародні громадські (не урядові) організації, утворювати міжнародні товариства об’єднань громадян, підтримувати  прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України. 

8. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.

       8.1  Зміни та доповнення до Статуту Товариства вносяться рішенням Зборів. 
       8.2   Про зміни, що сталися в статутних документах Товариство повідомляє реєструючий орган в 5-ти денний термін.

9. Порядок припинення діяльності Товариства.

        9.1. Діяльність Товариства може бути припинена шляхом його реорганізації або ліквідації.
        9.2. Реорганізація Товариства здійснюється відповідно рішення Загальних зборів членів.
        9.3. Ліквідація Товариства відбувається відповідно рішення Загальних зборів членів Товариства або в порядку передбаченому чинним законодавством, за рішенням суду.
     Для ліквідації Товариства, органом, що прийняв рішення про ліквідацію, створюється ліквідаційна комісія.
        9.4. Кошти та майно що залишились після ліквідації Товариства не можуть бути розподіленими між його членами і повинні бути використані для виконання цілей передбачених Статутом, а у випадках, передбачених Законом, за рішенням суду спрямовуються в доход держави.

гугл

 


 
 

<ПОВЕРНУТИСЬ ДО УКРАЇНСЬКИХ СТОРІНОК>  <ВЕРНУТЬСЯ К РУССКИМ СТРАНИЦАМ>

До початку сторінки


bigmir)net TOP 100
Вебмайстер Юрій Мирний